На основу члана 16. Статута Туристичке организације Србије, директор Туристичке организације Србије, доноси

правилник о додели награде „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

Опште одредбе Члан 1.

Правилником о додели награде „Туристички цвет“ (у даљем тексту Правилник) уређују се категорије, поступак кандидовања и спровођење доделе награде „Туристички цвет“ и прописују критеријуми за доделу овог признања.

Члан 2.

Награду „Туристички цвет“ додељује Туристичка организација Србије (у даљем тексту ТОС) за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, те за допринос развоју, унапређивању и промоцији туризма, у следећим категоријама:

 • Туристичка организација,
 • Туристичка манифестација,
 • Рецептивна туристичка агенција,
 • Угоститељски објекат за смештај / категорија има две поткатегорије:
  • Угоститељски објекат типа: Хотел,
  • Остали угоститељски објекти за смештај;
 • Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга.
Члан 3.

За  категорије од 1. до 3. додељује се само једна награда, док се за категорије 4. и 5. могу доделити две награде.

Како би се разматрали пристигли предлози, свака категорија/поткатегорија треба да има најмање три предлога који испуњавају критеријуме за доделу награде.

Директор ТОС-а може да додели специјална признања у виду статуете и дипломе ван категорија наведених у члану 2. Правилника.

Члан 4.

Сви добитници „Туристичког цвета“ награђују се дипломом и пригодном статуом.

Награђени  добијају:

 • Туристичка организација – учешће на једном сајму туризма у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница; трошкови смештаја и пута за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена туристичка организација учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Туристичка манифестација – једно оглашавање у штампаним медијима у земљама региона.
 • Рецептивна туристичка агенција – учешће на једном сајму туризма/радионици у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница, трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма/радионице на коме ће награђена туристичка агенција учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Угоститељски објекат за смештај – хотел и остали објекти за смештај –  учешће на једном сајму туризма/радионице у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница; трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма/workshop на коме ће награђени угоститељски објекти за смештај учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга – посету једном међународном сајму туризма у иностранству (трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена организација или појединац учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
Члан 5.

Награда „Туристички цвет“ уручује се јавно током месеца децембра текуће године.

Члан 6.

Добитник награде који је прихватио предлог ТОС-а и потврдио учешће на конкретном сајму туризма/радионици у иностранству, после потврде свог учешћа, не може да откаже наступ и посету том сајму/радионици.

Ако добитник награде одустане од наступа, после потврде свог учешћа, дужан је да ТОС-у, у року од седам дана од одустајања рефундира износ стварно насталих трошкова које је ТОС имао у вези са реализацијом добијене награде (пут, смештај, инфопулт, испис, пропусница).

Поступак кандидовања Члан 7.

ТОС објављује конкурс:

• постављањем огласа на web site ТОС-а и на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter и сл.),
• позивом који се упућује локалним туристичким организацијама,
• позивом који се упућује Привредној комори Србије и удружењима из области туризма,
• објављивањем на интернет издањима различитих медија.

Члан 8.

Право предлагања кандидата имају привредни субјекти, државни органи и институције, удружења и физичка лица.

Право да буду бирана имају правна и физичка лица која у зависности од категорије у којој конкуришу испуњавају услове предвиђене критеријумима за доделу награде.

Пријава са образложењем, на највише једној куцаној страници, доставља се путем ПТТ-а или електронске поште на попуњеном обрасцу, који је саставни део Правилника у року од 30 дана од објављивања огласа.

Уз пријаву је неопходно послати и одговарајуће прилоге (фотографије, АВ запис  у трајању до пет минута, пропагандни материјал и сл.).

Уз пријаву за категорију Рецептивна туристичка агенција доставља се и лиценца коју је издао Регистратор туризма (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).

Уз пријаву за категорију Угоститељски објекат за смештај доставља се и акт надлежног органа о разврставању у одређену категорију ако објекат подлеже обавези категоризације (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).

У поступку разматрања поднетих пријава од кандидата се могу тражити и додатна појашњења.

Ако предлагач достави исти предлог за награду у више категорија, тада се у року од три дана од пријема обавештења о вишеструкој кандидатури предложени кандидат изјашњава за коју се категорију опредељује.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани.

Жири за доделу награда Члан 9.

Председника и чланове жирија за доделу награде „Туристички цвет“ именује директор ТОС-а сваке године, за текућу годину.

Жири има пет чланова. Три члана жирија су афирмисани стручњаци из области туризма, културе и медија. Два члана жирија су представници ТОС-а, од којих један је члан Уравног одбора ТОС-а.

У формирање коначне оцене, као шеста оцена која се додаје оценама чланова жирија, укључена и оцена која се добија на основу гласања интернет публике. Резултати укупног гласања интернет публике имају вредност гласа једног члана Жирија.

Одлуку о предлогу члана Управног одбора за члана жирија за текућу годину, као и о његовом учешћу у раду жирија, доноси Уравни одбор на својој редовној седници и доставља директору ТОС-а на реализацију.

Председник жирија не може бити запослен у ТОС-у нити члан УО.

Члан 10.

Жири прати цео ток кандидовања, обавља непосредан увид и проверу чињеница из предлога, а може, ако процени да постоји потреба, обићи предложене кандидате.

Жири разматра поднете предлоге, рангира кандидате и спроводи оцењивање кандидата.

Члан 11.

Оцењивање се врши у два круга само за категорије за које је пријављено више од 5 кандидата.

Оцењивање се врши оценама од 1 - 5, тако што се у првом кругу одабере по пет кандидата у свакој категорији, с тим да је 1 најмања, а 5 највиша оцена.

Гласовима жирија се додаје глас интернет публике.

Гласање интернет публике се врши на сајту www.turistickicvet.rs. Посетиоци сајта имају право да одаберу по једног фаворита за сваку од категорија. Гласање интернет публике ће бити отворено након завршетка конкурса и обраде пристиглих пријава и трајаће две недеље.

Након гласања интернет публике издвојиће се 5 кандидата по свакој категорији, односно најмање 3 кандидата, уколико је пријављено мање од 5 кандидата, којима ће се доделити бодови од 1 до 5, с тим да је 1 најмања, а 5 највиша оцена. Оцене интернет публике додају се оценама чланова жирија.

Оцењивање одабраних кандидата се наставља у другом кругу оценама од 1 – 5.

Жири доноси одлуку о додели награда, коју доставља директору.

Гласање чланова жирија је тајно.

Одлука жирија је коначна.

Чланови Управног одбора ТОС-а који нису чланови жирија, могу у својству посматрача, присуствовати радним седницама жирија .

Члан 12.

О коначној одлуци Жирија директор ТОС-а подноси извештај Управном одбору ТОС-а.

Награде добитницима уручује директор ТОС-а или друго лице које он одреди.

Добитник награде „Туристички цвет“ из претходних година може без ограничења поново конкурисати за награду у текућој години.

Члан 13.

Критеријуми оцењивања по категоријама односе се на текућу календарску годину.

Члан 14.

Критеријуми за доделу награде по категоријама су следећи:

 • Туристичка организација:
  • обогаћивање квалитета, садржаја и разноврсности туристичке понуде дестинације,
  • квалитет маркетиншких активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима, организација догађаја и њихов програм, медијска заступљеност, информативни центри, остале промотивне активности,
  • пројектне активности,
  • остварен туристички промет,
  • сарадња са туристичком привредом и другим привредним субјектима.
 • Туристичка манифестација:
  • квалитет програма и садржаја  понуде, број излагача и понуђача роба и услуга, број посетилаца манифестације,
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, промоција манифестације.
 • Рецептивна туристичка агенција:
  • проширење и обогаћивање рецептивне туристичке понуде новим програмима путовања,
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима,
  • резултати туристичког промета (број долазака и ноћења страних туриста у односу на претходну годину).

   Услов за кандидовање је лиценца коју је туристичкој агенцији издао Регистратор туризма.
 • Угоститељски објекат за смештај – поткатегорија „хотел“ и поткатегорија „остали објекти за смештај“:
  • уређеност објекта (аутентичан ентеријер и екстеријер),
  • увођење нових стандарда у погледу уређења, опреме и подизања квалитета пружених услуга (облик и начин примене нових стандарда у пословању, утицај на ефикасност пословања, допринос унапређивању  квалитета, степен искоришћености капацитета и број гостију);
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима.

   Ако угоститељски објекат законски подлеже обавези категоризације, услов за кандидовање је тај да је разврстан у одређену категорију на основу акта надлежног органа.
 • Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга:
  • допринос промоцији Републике Србије,
  • промоција Србије на аутентичан и креативан начин,
  • допринос развоју и афирмацији туристичких потенцијала Србије,
  • допринос подизању квалитета туристичких услуга.

   У овој категорији могу да конкуришу привредни субјекти и појединци.
Завршне одредбе Члан 14.

Правилник ступа на снагу с даном доношења. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели награде „Туристички цвет“, број 3204 од 03.09.2018. године.