На основу члана 16. Статута Туристичке организације Србије, директор Туристичке организације Србије, доноси

правилник о додели награде „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

Опште одредбе Члан 1.

Правилником о додели награде „Туристички цвет“ (у даљем тексту Правилник) уређују се категорије, поступак кандидовања и спровођење доделе награде „Туристички цвет“ и прописују критеријуми за доделу овог признања.

Члан 2.

Награду „Туристички цвет“ додељује Туристичка организација Србије (у даљем тексту ТОС) за допринос унапређивању туристичке понуде и промоцији туризма Републике Србије, и то, у следећим категоријама:

 • Туристичка организација,
 • Туристичка манифестација,
 • Туристичка агенција,
 • Угоститељски објекат за смештај:
  • Хотел,
  • Остали угоститељски објекти за смештај;
 • Правни субјект за допринос унапређивању туристичкe понуде и промоције туризма,
 • Инфлуенсер/Блогер,
 • Електронски или штампани медиј, за представљање Србије као туристичке дестинације.
Члан 3.

За све категорије, додељује се једна награда, осим за категорију под бројем 4. за коју се додељују две награде. Жири може одлучити да се за одређену категорију могу доделити две награде.

Пристигли предлози по категоријама се разматрају, под условом да свака категорија, односно подкатегорија, има најмање три предлога који испуњавају критеријуме за доделу награде.

Директор ТОС-а може да додели специјална признања у виду статуете и дипломе ван категорија наведених у члану 2. Правилника.

Члан 4.

Сви добитници „Туристичког цвета“ награђују се дипломом и пригодном статуом.

Награђени, поред наведеног и ставу 1. овог члана, као награду  добијају промоцију кроз канале комуникације ТОС-а, као и у посебном одељку на сајту и на друштвеним мрежама ТОС-а, у оквиру једне од годишњих промотивних кампања ТОС-а.

Члан 5.

Награда „Туристички цвет“ уручује се јавно током месеца децембра текуће године.

Поступак кандидовања Члан 6.

ТОС објављује конкурс:

• постављањем огласа на интернет страници ТОС-а и на налозима ТОС-а на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter и сл.),
• позивом који се упућује локалним и регионалним туристичким организацијама,
• позивом који се упућује удружењима, организацијама и асоцијацијама из области туризма,
• објављивањем на интернет издањима различитих медија.

Члан 7.

Право предлагања кандидата имају привредни субјекти, државни органи и институције, удружења и физичка лица.

Право да буду бирана имају правна и физичка лица која у зависности од категорије у којој конкуришу испуњавају услове предвиђене критеријумима за доделу награде.

Пријава са образложењем, на највише једној куцаној страници (до 1800 карактера), доставља се електронским путем на попуњеном обрасцу, који је саставни део Правилника у року од 15 радних дана од дана објављивања огласа.

Уз пријаву се шаљу одговарајући прилози (фотографије, аудио и видео записи  у трајању до пет минута, пропагандни материјал и сл.).

Уз пријаву за категорију Туристичка агенција доставља се и лиценца коју је издао надлежни орган (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).

Уз пријаву за категорију Угоститељски објекат за смештај - Хотел, доставља се и акт надлежног органа о разврставању у одређену категорију (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).

Уз пријаву за категорију Угоститељски објекат за смештај - Остали угоститељски објекти за смештај, доставља се и акт надлежног органа о разврставању у одређену категорију, ако објекат подлеже обавези категоризације (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).

Уз пријаву за категорију Инфлуенсер/Блогер достављају се линкови ка свим каналима комуникације на друштвеним мрежама које кандидат користи.

Уз пријаву за категорију Електронски или штампани медиј, за представљање Србије као туристичке дестинације, достављају се одговарајући прилози као одговор на задате критеријуме.

У поступку разматрања поднетих пријава, од кандидата се могу тражити и додатна појашњења.

Ако предлагач достави исти предлог за награду у више категорија, тада се у року од три дана од пријема обавештења о вишеструкој кандидатури предложени кандидат изјашњава за коју се категорију опредељује.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани.

Жири за доделу награда Члан 8.

Председника и чланове жирија за доделу награде „Туристички цвет“ именује директор ТОС-а сваке године, за текућу годину.

Жири има пет чланова. Три члана жирија су афирмисани стручњаци из области туризма, културе и медија. Два члана жирија су представници ТОС-а, од којих је један члан Уравног одбора ТОС-а.

У формирању коначне оцене, као шеста оцена која се додаје оценама чланова жирија, укључена је оцена која се добија на основу гласања интернет публике. Резултати укупног гласања интернет публике имају вредност гласа једног члана Жирија.

Одлуку о предлогу члана Управног одбора за члана жирија за текућу годину, као и о његовом учешћу у раду жирија, доноси Управни одбор на својој редовној седници и доставља директору ТОС-а на реализацију.

Председник жирија не може бити запослен у ТОС-у, нити члан УО.

Члан 9.

Жири прати цео ток кандидовања, обавља непосредан увид и проверу чињеница из предлога, а може, ако процени да постоји потреба, обићи предложене кандидате.

Жири разматра поднете предлоге, рангира кандидате и спроводи оцењивање кандидата.

Члан 10.

Оцењивање се врши у два круга само за категорије за које је пријављено више од 5 кандидата.

Оцењивање се врши оценама од 1 - 5, тако што се у првом кругу одабере по пет кандидата у свакој категорији, с тим да је 1 најмања, а 5 највиша оцена.

Гласовима жирија се додаје глас интернет публике.

Гласање интернет публике се врши на сајту www.turistickicvet.rs. Посетиоци сајта имају право да одаберу по једног кандидата за сваку од категорија. Гласање интернет публике се отвара након завршетка конкурса и обраде пристиглих пријава и трајаће две недеље.

Након гласања интернет публике издваја се по 5 кандидата по свакој категорији, односно најмање по 3 кандидата, уколико је пријављено мање од 5 кандидата, којима се додељују оцене од 1 до 5, с тим да је 1 најмања, а 5 највиша оцена. Оцене интернет публике додају се оценама чланова жирија.

Оцењивање одабраних кандидата се наставља у другом кругу оценама од 1 – 5.

Жири доноси одлуку о додели награда, коју доставља директору.

Гласање чланова жирија је тајно.

Одлука жирија је коначна.

Чланови Управног одбора ТОС-а који нису чланови жирија, могу у својству посматрача, присуствовати радним седницама жирија.

Члан 11.

О коначној одлуци Жирија директор ТОС-а подноси извештај Управном одбору ТОС-а.

Награде добитницима уручује директор ТОС-а, или друго лице које он одреди.

Добитник награде „Туристички цвет“ из претходних година може без ограничења поново конкурисати за награду у текућој години.

Критеријуми за доделу награде Члан 12.

Критеријуми оцењивања по категоријама односе се на текућу календарску годину у којој се награда додељује.

Члан 13.

Критеријуми за доделу награде по категоријама су следећи:

 • Туристичка организација:
  • обогаћивање садржаја и разноврсности туристичке понуде дестинације,
  • садржај маркетиншких активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима, организација догађаја и њихов програм, медијска заступљеност, информативни центри, остале промотивне активности,
  • пројектне активности у области промоције туризма Републике Србије
  • остварен раст туристичког промета у текућој години
  • сарадња са ТОС-ом, туристичком привредом и другим привредним субјектима.
 • Туристичка манифестација:
  • квалитет програма и садржаја, атрактивност, препознатљивост и аутентичност манифестације,
  • маркетиншке активности на промоцији манифестације – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, сарадња са медијима,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом при организацији и промоцији манифестације.
 • Туристичка агенција:
  • проширење и обогаћивање туристичке понуде новим програмима путовања,
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјализованим догађајима,
  • број домаћих и страних туриста у текућој години,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалним или регионалним туристичким организацијама у промоцији Србије као туристичке дестинације.
 • Угоститељски објекат за смештај – „хотел“:
  • уређеност објекта (аутентичан ентеријер и екстеријер),
  • увођење нових стандарда, као и специфичних сертификација, у погледу уређења, опреме и подизања квалитета пружених услуга (облик и начин примене нових стандарда и специфичних сертификација у пословању, едукацији кадрова, као и утицај на ефикасност пословања и допринос унапређивању  квалитета),
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјализованим догађајима,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом у циљу промоције туристичких прозвода дестинације.
 • Угоститељски објекат за смештај – „Остали угоститељски објекти за смештај“:
  • уређеност објекта (аутентичан ентеријер и екстеријер),
  • увођење нових стандарда, као и специфичних сертификација, у погледу уређења, опреме и подизања квалитета пружених услуга (облик и начин примене нових стандарда и специфичних сертификација у пословању, едукацији кадрова, као и утицај на ефикасност пословања и допринос унапређивању квалитета),
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом у циљу промоције туристичких прозвода дестинације.
 • Правни субјект за допринос унапређивању туристичке понуде и промоције туризма:
  • активности које су допринеле развоју, афирмацији и промоцији туристичке понуде дестинације,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом у циљу промоције туристичких прозвода дестинације.
 • Инфлуенсер/Блогер:
  • активности које су допринеле промоцији туризма Републике Србије,
  • промоција Србије на аутентичан и креативан начин,
  • заступљеност објава које промовишу туризам Србије у односу на укупан број објава на профилу/блогу,
  • квалитет садржаја, едукативни аспект, оригиналност, као и генерални тон комуникације,
  • engagement rate (однос интеракција и броја пратилаца),
  • естетски изглед профила/блога,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом у циљу промоције туристичких производа дестинације.
 • Електронски или штампани медиј, за представљање Србије као туристичке дестинације:
  • филм, публикација, интернет страница, емисија, репортажа или часопис, који је креативним приступом, оригиналношћу и аутентичношћу успешно допринео представљању Србије као туристичке дестинације,
  • допринос подизању квалитета туристичких услуга,
  • критичко-истраживачки рад у области туризма,
  • сарадња са ТОС-ом, односно локалном или регионалном туристичком организацијом у циљу промоције туристичких производа дестинације.
Завршне одредбе Члан 14.

Правилник ступа на снагу с даном доношења. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели награде „Туристички цвет“, број 3003 од 28.08.2019. године.