На основу члана 16. Статута Туристичке организације Србије, директор Туристичке организације Србије, доноси

правилник о додели награде „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

Опште одредбе Члан 1.

Правилником о додели награде „Туристички цвет“ (у даљем тексту: Правилник), уређују се категорије, поступак кандидовања и спровођење доделе награде „Туристички цвет“ и прописују критеријуми за доделу овог признања.

Члан 2.

Награду „Туристички цвет“ додељује Туристичка организација Србије (у даљем тексту: ТОС), за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, у следећим категоријама:

 • Туристичка организација;
 • Туристичка манифестација;
 • Рецептивна туристичка агенција;
 • Угоститељски објекат за смештај / категорија има две подкатегорије:
  • Угоститељски објекат типа: Хотел,
  • Остали угоститељски објекти за смештај;

Организација или појединац за допринос унапређењу туризма и подизању квалитета туристичких услуга.

Члан 3.

За категорије од 1. до 3. додељује се само једна награда, док се за категорије 4. и 5, могу доделити две награде.

Како би се разматрали пристигли предлози, свака категорија / подкатегорија мора да има најмање три предлога који испуњавају критеријуме за доделу награде. Директор ТОС-а може да додели специјална признања у виду статуете и дипломе ван категорија наведених у члану 2. овог Правилника.

Члан 4.

Сви добитници награде „Туристички цвет“ награђују се дипломом и пригодном статуом.

Добитници се награђују и следећим наградама:

 • Туристичка организација – учешћем на једном сајму туризма у иностранству (инфо пулт са исписом и пропусница; трошкови смештаја и пута за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена туристичка организација учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Туристичка манифестација – једним оглашавањем у штампаним медијима у земљама региона.
 • Рецептивна туристичка агенција – учешћем на једном сајму туризма / радионици у иностранству (инфо пулт са исписом и пропусница; трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма / радионице на коме ће награђена туристичка агенција учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Угоститељски објекат за смештај – хотел и остали објекти за смештај – учешћем на једном сајму туризма / радионице у иностранству (инфо пулт са исписом и пропусница; трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма / workshop на коме ће награђени угоститељски објекти за смештај учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
 • Организација или појединац за допринос унапређењу туризма и подизању квалитета туристичких услуга – посетом једном међународном сајму туризма у иностранству (трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена организација или појединац учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
Члан 5.

Награда „Туристички цвет“ јавно се уручује 27. септембра текуће године на Светски дан туризма.

Члан 6.

Добитник награде који је прихватио предлог ТОС-а и потврдио учешће на конкретном сајму туризма/ радионици у иностранству, после потврде свог учешћа, не може да откаже наступ и посету том сајму / радионици.

Уколико добитник награде одустане од наступа, после потврде свог учешћа, дужан је да ТОС-у, у року од 7 дана од одустајања, рефундира износ стварно насталих трошкова које је ТОС имао у вези са реализацијом добијене награде (пут/смештај/инфо пулт/испис/ пропусница).

Поступак кандидовања Члан 7.

Оглашавање за предлагање кандидата ТОС врши:

 • постављањем огласа на web site ТОС-а и на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter и сл.);
 • позивом који се упућује локалним туристичким организацијама;
 • позивом који се упућује Привредној комори Србије, Привредној комори Београда, регионалним привредним коморама и удружењима из области туризма;
 • објављивањем на интернет издањима различитих медија. У позиву се наводе категорије за које се додељују награде.
Члан 8.

Право предлагања кандидата имају привредни субјекти, државни органи и институције и физичка лица.

Право да буду бирани, имају правна и физичка лица, која у зависности од категорије у којој конкуришу испуњавају услове предвиђене критеријумима за доделу награде.

Пријава са образложеним предлозима, доставља се на попуњеном обрасцу, који је саставни део Правилника, у року од 60 дана од дана објављивања огласа.

Уз пријаву мора да се приложи писано образложење на максимално 3 куцане стране и одговарајући прилози (фотографије, АВ запис у трајању до 5 минута, пропагандни материјал и сл.).

Уз пријаву за категорију „Рецептивна туристичка агенција“, доставља се и лиценца издата од стране Регистратора туризма (фотокопија или се наводи интернет стана на којој су ови подаци јавно доступни).

Уз пријаву за категорију „Угоститељски објекат за смештај“, доставља се и акт надлежног органа о разврставању у одређену категорију, уколико објекат подлеже обавези категоризације (фотокопија или се наводи интернет стана на којој су ови подаци јавно доступни).

У поступку разматрања поднетих пријава, од кандидата се могу тражити и додатна појашњења.

Ако се од стране предлагача појави исти предлог за награду у више категорија, тада се у року од три дана од дана пријема обавештења о вишеструкој кандидатури, предложени кандидат изјашњава за коју се категорију опредељује.

Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани.

Жири за доделу награда Члан 9.

Председника и чланове жирија за доделу награде Туристички цвет, именује директор ТОС-а сваке године, за текућу годину.

Жири има пет чланова, од којих су два запослена у ТОС-у, а остала три члана су афирмисани стручњаци из области туризма, културе и медија.

Председник жирија не може бити запослен у ТОС.

Члан 10.

Жири прати цео ток кандидовања, врши непосредан увид и проверу чињеница из предлога, а може, уколико процени да постоји потреба, да изврши обилазак предложених кандидата.

Жири разматра поднете предлоге, рангира кандидате и доноси одлуку о додели награда, коју доставља директору.

Гласање чланова жирија је тајно.

Одлука жирија је коначна.

Чланови Управног одбора ТОС-а могу, у својству посматрача, присуствовати радним седницама жирија, без права учешћа у гласању / одлучивању.

Члан 11.

Коначну одлуку жирија, директор доставља Управном одбору, који проглашава добитнике у складу са овим Правилником.

Награде добитницима уручује директор ТОС-а или друго лице кога он одреди.

Добитник награде Туристички цвет из претходних година може без ограничења поново конкурисати за награду у текућој години.

Критеријуми за доделу награде Члан 12.

Критеријуми оцењивања по категоријама односе се на период од јула претходне године до јула текуће године.

Члан 13.

Критеријуми за доделу награде по категоријама су следећи:

 • Туристичка организација
  • обогаћивање квалитета, садржаја и разноврсности туристичке понуде дестинације;
  • квалитет маркетиншких активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима, организација догађаја и њихов програм, медијска присутност; информативни центри; остале промотивне активности;
  • програм, медијска присутност; информативни центри; остале промотивне активности;
  • пројектне активности;
  • остварен туристички промет;
  • сарадња са туристичком привредом и другим привредним субјектима.
 • Туристичка манифестација
  • квалитет програма и садржаја понуде, број излагача и понуђача роба и услуга, број посетилаца манифес
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, промоција манифестације.
 • Рецептивна туристичка агенција
  • проширење и обогаћивање рецептивне туристичке понуде новим програмима путовања;
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима;
  • резултати туристичког промета (број долазака и ноћења страних туриста у односу на претходну годину).
  • Услов за кандидовање је да туристичка агенција има лиценцу издату од стране Регистратора туризма.
 • Угоститељски објекат за смештај - подкатегорија „хотел“ и подкатегорија „остали објекти за смештај“
  • уређеност објекта (аутентичан ентеријер и екстеријер);
  • увођење нових стандарда у погледу уређења, опреме и подизања квалитета пружених услуга (облик и начин примене нових стандарда у пословању, утицај на ефикасност пословања, допринос унапређењу квалитета, степен искоришћености капацитета и број гостију);
  • маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима.
  • Уколико угоститељски објекат законски подлеже обавези категоризације, услов за кандидовање је да је разврстан у одређену категорију, а на основу акта надлежног органа.
 • Организација или појединац за допринос унапређењу туризма и подизању квалитета туристичких услуга
  • допринос промоцији Републике Србије;
  • промоција Србије на аутентичан и креативан начин;
  • допринос развоју и афирмацији туристичких потенцијала Србије;
  • допринос подизању квалитета туристичких услуга.
  • У овој категорији могу да конкуришу привредни субјекти и појединци.
Завршне одредбе Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.