На основу члана 16. Статута Туристичке организације Србије, директор Туристичке организације Србије, доноси

правилник о додели награде „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели награде „Туристички цвет“ (у даљем тексту Правилник) уређују се категорије, поступак кандидовања и спровођење доделе награде „Туристички цвет“ и прописују критеријуми за доделу овог признања.

Члан 2.

Награду „Туристички цвет“ додељује Туристичка организација Србије (у даљем тексту ТОС) за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, те за допринос развоју, унапређивању и промоцији туризма, у следећим категоријама:
1. Туристичка организација,
2. Туристичка манифестација,
3. Рецептивна туристичка агенција,
4. Угоститељски објекат за смештај / категорија има две поткатегорије:
∙ угоститељски објекат типа хотел,
∙ остали угоститељски објекти за смештај,
5. Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга.

Члан 3.

За категорије од 1. до 3. додељује се само једна награда, док се за категорије 4. и 5. могу доделити две награде.
Како би се разматрали пристигли предлози, свака категорија/поткатегорија треба да има најмање три предлога који испуњавају критеријуме за доделу награде.
Директор ТОС-а може да додели специјална признања у виду статуете и дипломе ван категорија наведених у члану 2. Правилника.

Члан 4.

Сви добитници „Туристичког цвета“ награђују се дипломом и пригодном статуом.
Награђени добијају:
1. Туристичка организација – учешће на једном сајму туризма у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница; трошкови смештаја и пута за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена туристичка организација учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
2. Туристичка манифестација – једно оглашавање у штампаним медијима у земљама региона.
3. Рецептивна туристичка агенција – учешће на једном сајму туризма/радионици у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница, трошкови пута и смештаја за једну особу).
ТОС одређује избор сајма/радионице на коме ће награђена туристичка агенција учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
4. Угоститељски објекат за смештај – хотел и остали објекти за смештај – учешће на једном сајму туризма/радионице у иностранству (инфопулт са исписом и пропусница; трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма/workshop на коме ће награђени угоститељски објекти за смештај учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.
5. Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга – посету једном међународном сајму туризма у иностранству (трошкови пута и смештаја за једну особу). ТОС одређује избор сајма на коме ће награђена организација или појединац учествовати у складу са годишњом промотивном кампањом.

Члан 5.

Награда „Туристички цвет“ уручује се јавно током месеца децембра текуће године.

Члан 6.

Добитник награде који је прихватио предлог ТОС-а и потврдио учешће на конкретном сајму туризма/радионици у иностранству, после потврде свог учешћа, не може да откаже наступ и посету том сајму/радионици.
Ако добитник награде одустане од наступа, после потврде свог учешћа, дужан је да ТОС-у, у року од седам дана од одустајања рефундира износ стварно насталих трошкова које је ТОС имао у вези са реализацијом добијене награде (пут, смештај, инфопулт, испис, пропусница).
Поступак кандидовања

Члан 7.

ТОС објављује конкурс:
- постављањем огласа на web site ТОС-а и на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter и сл.),
- позивом који се упућује локалним туристичким организацијама,
- позивом који се упућује Привредној комори Србије и удружењима из области туризма,
- објављивањем на интернет издањима различитих медија.


Члан 8.

Право предлагања кандидата имају привредни субјекти, државни органи и институције, удружења и физичка лица.
Право да буду бирана имају правна и физичка лица која у зависности од категорије у којој конкуришу испуњавају услове предвиђене критеријумима за доделу награде.
Пријава са образложењем, на највише једној куцаној страници, доставља се путем ПТТ-а или електронске поште на попуњеном обрасцу, који је саставни део Правилника у року од 30 дана од објављивања огласа.
Уз пријаву је неопходно послати и одговарајуће прилоге (фотографије, АВ запис у трајању до пет минута, пропагандни материјал и сл.).
Уз пријаву за категорију Рецептивна туристичка агенција доставља се и лиценца коју је издао Регистратор туризма (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).
Уз пријаву за категорију Угоститељски објекат за смештај доставља се и акт надлежног органа о разврставању у одређену категорију ако објекат подлеже обавези категоризације (фотокопија, или се наводи интернет страна на којој су ти подаци јавно доступни).
У поступку разматрања поднетих пријава од кандидата се могу тражити и додатна појашњења.
Ако предлагач достави исти предлог за награду у више категорија, тада се у року од три дана од пријема обавештења о вишеструкој кандидатури предложени кандидат изјашњава за коју се категорију опредељује.
Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози неће бити разматрани.
Жири за доделу награда

Члан 9.

Председника и чланове жирија за доделу награде „Туристички цвет“ именује директор ТОС-а сваке године, за текућу годину.
Жири има пет чланова. Три члана су афирмисани стручњаци из области туризма, културе и медија. Два члана жирија су представници ТОС-а, од којих један може бити члан УО ТОС-а.
Одлуку о предлогу члана УО за члана жирија за текућу годину, као и о његовом учешћу у раду жирија, доноси УО на својој редовној седници и доставља директору ТОС-а на реализацију. Председник жирија не може бити запослен у ТОС-у нити члан УО.

Члан 10.

Жири прати цео ток кандидовања, обавља непосредан увид и проверу чињеница из предлога, а може, ако процени да постоји потреба, обићи предложене кандидате. Жири разматра поднете предлоге, рангира кандидате и спроводи оцењивање кандидата.
Оцењивање се врши у два круга само за категорије за које је пријављено више од 5 кандидата.
Оцењивање се врши оценама од 1 - 5, тако што се у првом кругу одабира по пет кандидата у свакој категорији, с тим да је 1 најмања, а 5 највиша оцена.
Оцењивање одабраних кандидата се наставља у другом кругу оценама од 1 – 5.
Жири доноси одлуку о додели награда, коју доставља директору.
Гласање чланова жирија је тајно.
Одлука жирија је коначна.
Чланови Управног одбора ТОС-а који нису чланови жирија, могу у својству посматрача, присуствовати радним седницама жирија .

Члан 11.

О коначној одлуци Жирија директор ТОС-а подноси извештај Управном одбору ТОС-а.
Награде добитницима уручује директор ТОС-а или друго лице које он одреди.
Добитник награде „Туристички цвет“ из претходних година може без ограничења поново конкурисати за награду у текућој години.
Критеријуми за доделу награде

Члан 12.

Критеријуми оцењивања по категоријама односе се на текућу календарску годину.

Члан 13.

Критеријуми за доделу награде по категоријама су следећи:
1. Туристичка организација:
 обогаћивање квалитета, садржаја и разноврсности туристичке понуде дестинације,
 квалитет маркетиншких активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима, организација догађаја и њихов
програм, медијска заступљеност, информативни центри, остале промотивне активности,
 пројектне активности,
 остварен туристички промет,
 сарадња са туристичком привредом и другим привредним субјектима.

2. Туристичка манифестација:
 квалитет програма и садржаја понуде, број излагача и понуђача роба и услуга, број посетилаца манифестације,
 маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, промоција манифестације.

3. Рецептивна туристичка агенција:
 проширење и обогаћивање рецептивне туристичке понуде новим програмима путовања,
 маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима,
 резултати туристичког промета (број долазака и ноћења страних туриста у односу на претходну годину).
Услов за кандидовање је лиценца коју је туристичкој агенцији издао Регистратор туризма.


4. Угоститељски објекат за смештај – поткатегорија „хотел“ и поткатегорија „остали објекти за смештај“:
 уређеност објекта (аутентичан ентеријер и екстеријер),
 увођење нових стандарда у погледу уређења, опреме и подизања квалитета пружених услуга (облик и начин примене нових стандарда у пословању, утицај на ефикасност пословања,
допринос унапређивању квалитета, степен искоришћености капацитета и број гостију);
 маркетиншке активности – интернет страница, друштвене мреже, промотивни материјал, наступи на сајмовима и специјалним догађајима.
Ако угоститељски објекат законски подлеже обавези категоризације, услов за кандидовање је тај да је разврстан у одређену категорију на основу акта надлежног органа.

5. Организација или појединац за допринос унапређивању туризма и подизању квалитета туристичких услуга:
 допринос промоцији Републике Србије,
 промоција Србије на аутентичан и креативан начин,
 допринос развоју и афирмацији туристичких потенцијала Србије,
 допринос подизању квалитета туристичких услуга.
У овој категорији могу да конкуришу привредни субјекти и појединци.

Завршне одредбе
Члан 14.

Правилник ступа на снагу с даном доношења. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели награде „Туристички цвет“, број 1795 од 08.06.2016. године

в. д. директор,
Марија Лабовић